Qarium – kryta pływalnia w Kępnie

Regulaminy

 1. Na obiekcie pływalni funkcjonuje: basen sportowy (poziom „1”) z trybunami (w liczbie 208 miejsc siedzących i 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych), basen rekreacyjny wraz atrakcjami wodnymi i torami do nauki pływania (poziom „1”), strefa saun (poziom „0”).
 2. Przed skorzystaniem z oferty krytej pływalni należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem.
 3. Pływalnia jest obiektem ogólnodostępnym, czynnym codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00, za wyjątkiem ustalonych przez Prezesa Zarządu Projekt Kępno Sp. z o. o. dni wolnych (tj. wybranych dni świątecznych, przerwy technologicznej).
 4. Wejście na teren basenów i saun oznacza akceptację zapisów zawartych w regulaminie.
 5. W momencie zakupu biletu klient otrzymuje pasek basenowy (identyfikator z transponderem). Pasek jest jednocześnie kluczem do przypisanej do niego szafki, określonej numerem.
 6. Pasek basenowy upoważnia do korzystania z urządzeń oraz stref znajdujących się na obiekcie, a także pozwala na dokonywanie zakupów w restauracji
  (część mokra) i podlega rozliczeniu oraz zwrotowi przy wyjściu w kasie.
 7. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji paska przy wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu odczytania pamięci transpondera przy wyjściu. Opłata jest naliczana dla każdej osoby za każdą rozpoczętą minutę pobytu przekraczającą limit czasowy zgodnie z przyjętym cennikiem.

*Opuszczenie strefy mokrej obiektu – rozliczenie paska basenowego, po ustalonych godzinach pracy obiektu (do 22:00) może być podstawą do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł.

 1. Do każdego biletu dodane jest 15 minut gratis – czas na przebranie.
 2. QARIUM Kępno zastrzega sobie prawo do codziennej rezerwacji torów na basenie sportowym / rekreacyjnym na potrzeby grup zorganizowanych.
 3. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialni są ratownicy.
 4. Osoby przebywające na hali basenowej zobowiązane są stosować się do instrukcji i regulaminów korzystania z dostępnych atrakcji, znaków zakazu / nakazu oraz pozostałych rozmieszczonych na obiekcie wskazówek / informacji.
 5. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są podporządkować się ich nakazom i poleceniom.
 6. O każdym wypadku lub zranieniu należy niezwłocznie poinformować ratowników dyżurnych.
 7. Ratownik lub pracownik obsługi może prosić użytkownika o zdjęcie lub nieużywanie dodatkowego sprzętu pływackiego (np. płetwy, deski itp.), jeśli istnieje niebezpieczeństwo, iż przedmioty te mogą stanowić zagrożenie dla innych użytkowników basenu.
 8. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, tj. sportowcy, grupy szkolne, zakłady pracy i inne jednostki organizacyjne, które wykupiły bilet wstępu lub zawarły umowę z QARIUM Kępno, według ustalonego rozkładu zajęć.
 9. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób odbywających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora lub trenera. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 osób, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania w obiekcie. Uczestników pobytu grupowego obowiązuje odrębny REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH.
 10. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 11. Dzieciom do lat 3 pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów przysługuje wstęp bezpłatny.
 12. Bilet ulgowy przysługuje:
 • dzieciom do lat 7 pod opieką osoby pełnoletniej – bez okazywania dokumentu,
 • uczniom – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej,
 • studentom do 26-go roku życia – za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej,
 • czynnym ratownikom WOPR – za okazaniem aktualnych uprawnień,
 • rencistom, emerytom po 60 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji)

oraz posiadaczom Karty Seniora od poniedziałku do piątku do godziny 15.00,

 • honorowym dawcom krwi – za okazaniem ważnej legitymacji,
 • osobom posiadającym orzeczenie o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – wyłącznie za okazaniem legitymacji lub dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

*Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (za okazaniem legitymacji lub dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności) oraz dzieci do lat 16 – wejście do strefy basenów bezpłatne.
**Opiekunowie osób wymagających opieki (1 opiekun na 1 osobę niepełnosprawną) – wejście do strefy basenów bezpłatne.

 1. Rozliczenie pobytu na basenach oraz w strefie saun musi nastąpić bezwzględnie najpóźniej do godziny 22:00 w kasie basenowej obiektu.
 2. Klienci dokonujący zakupu biletu o godzinie 20:45 lub później, mają obowiązek zakupić zgodnie z cennikiem bilet jednogodzinny bez prawa do zwrotu środków za niewykorzystany czas.
 3. Klient ma możliwość zatrzymania czasu na 10 minut, po którego przekroczeniu naliczana jest dopłata zgodnie z cennikiem.
 4. Opłata za zakupy / zamówienia w barze „mokrym” dokonywana jest paskiem basenowym, doliczana do pobytu i płatna w kasie przy wyjściu.
 5. Po wydrukowaniu paragonu reklamacje nie będą uwzględniane.
 6. Klient przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed zakupem biletu lub karnetu. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego regulaminu.
 7. Faktury za usługi świadczone przez QARIUM Kępno można otrzymać na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych (paragon za wniesioną opłatę oraz paragon rozliczający usługę) w kasie basenowej w terminie zgodnym z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie.
 8. Na pływalni obowiązuje noszenie:
 • klapek, zmiana obuwia odbywa się w holu przed kasami, przed wejściem do strefy szatniowej,
 • stroju kąpielowego dla kobiet (jedno lub dwuczęściowego), a dla mężczyzn kąpielówek przylegających do ciała,
 • czepka kąpielowego na basenie sportowym (każdy użytkownik powinien mieć całkowicie schowane włosy).
 1. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno – moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych ani innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni.
 2. Stroje kąpielowe wykonane z materiału zawierającego w składzie ponad 50% tworzywa sztucznego, podczas korzystania ze zjeżdżalni pod wpływem tarcia i podwyższonej temperatury mogą ulec uszkodzeniu, za co QARIUM Kępno nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody jest bezwzględnie zobowiązany umyć starannie całe ciało pod prysznicem przy użyciu ogólnodostępnych lub własnych środków kosmetycznych.
 4. Dla dzieci do lat 3 obowiązkowe jest stosowanie w celach ochronnych jednorazowej pieluchy kąpielowej (dostępne w sklepiku obsługiwanym przez kasjerki).
 5. Zabrania się korzystania z basenu osobom nietrzeźwym, a także takim, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, epilepsję, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi.
 6. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu krążenia, osoby niepełnosprawne, jak również osoby umysłowo chore mogą przebywać na terenie pływalni jedynie pod nadzorem odpowiedniego opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić obsłudze obiektu dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego nadzorem i korzystać z atrakcji na własną odpowiedzialność.
 7. Na terenie obiektu zabrania się:
 • palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,
 • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,
 • używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony,
 • biegania po strefie basenów (rekreacja / sport), strefie saun oraz na pozostałych obszarach obiektu (korytarze, szatnie, prysznice itd.),
 • wpychania do wody innych użytkowników,
 • wchodzenia na murki / konstrukcje otaczające baseny,
 • skakania do wody z wyłączeniem basenu sportowego, podczas ćwiczeń na zorganizowanych zajęciach,
 • wnoszenia i konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hal basenowych, z wyłączeniem baru „mokrego” i tarasu,
 • wrzucania do wody wszelkich przedmiotów obcych (np. klapki),
 • niszczenia wyposażenia,
 • hałasowania,
 • wprowadzania zwierząt,
 • zanieczyszczania wody basenowej.
 1. Przy korzystaniu z saun oraz atrakcji wodnych, w tym w szczególności ze zjeżdżalni, należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i do automatycznych sygnalizatorów urządzeń startowych.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w niecce sportowej dzieci i osób nieumiejących pływać.
 3. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.
 4. Oznaczenie TOR SZYBKI na basenie sportowym dotyczy użytkowników pływających szybko (osobą decydującą jest ratownik).
 5. Korzystający z pływalni ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia / uszkodzenia sprzętu oraz wyposażenia.
 6. Za rzeczy zaginione lub skradzione, nie oddane do depozytu, Spółka Projekt Kępno nie ponosi odpowiedzialności. Przedmioty wartościowe, tj. w szczególności pieniądze (poniżej 200 zł), papiery wartościowe, telefony komórkowe, komputery i inne urządzenia przenośne oraz inne cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i biżuteria oraz przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną, powinny zostać oddane na przechowanie do depozytu znajdującego się przy recepcji pływalni. W przypadku utraty, bądź uszkodzenia rzeczy oddanych na przechowanie Zarządca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w art. 846 i następne kodeksu cywilnego. Pozostawienie przedmiotów wskazanych powyżej w depozycie jest płatne. Zarządca może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo, jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu depozytu mają zbyt dużą wartość, lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
 7. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do umieszczania i przechowywania wszystkich swoich rzeczy w wyznaczonych, numerowanych szafkach, prawidłowego zamykania tych szafek i sprawdzania czy pozostawiają je zamknięte, z zastrzeżeniem, iż przedmioty wartościowe powinny być oddane do depozytu recepcji, zgodnie z postanowieniami pkt 40. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w strefie szatni na odzież wierzchnią przy wejściu, poza szafką oraz za rzeczy pozostawione w szafce nieprawidłowo zamkniętej przez użytkownika.
 8. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Administracji obiektu. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie biletowej w holu głównym.
 9. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu pływalni bez prawa zwrotu uiszczonych opłat.
 10. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa, nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do klientów, którzy nie przestrzegają postanowień regulaminu. Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego na terenie obiektu określa szczegółowo Polityka monitoringu wizyjnego w Projekt Kępno Sp. z o. o.
 11. Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej na terenie QARIUM Kępno, w tym również udzielania prywatnej nauki pływania bez uzyskania pisemnej zgody Prezesa Zarządu Spółki Projekt Kępno. W szczególności zabrania się handlu biletami wstępu przez osoby nieupoważnione.
 12. Zasady zachowania się i korzystania ze strefy saun określają odrębne regulaminy i instrukcje.
 13. Szczegółowe zasady korzystania z atrakcji oraz urządzeń dostępnych w obiekcie określają instrukcje korzystania umiejscowione na hali basenowej.
 14. Zarządca nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu pływalni.
 15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2018 r.
 1. Przed wejściem na strefę basenów należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem krytej pływalni QARIUM Kępno.
 2. Grupa zorganizowana może liczyć ponad 15 osób. Na każde 15 osób wymagany jest jeden opiekun (nie dotyczy zajęć wychowania fizycznego).
 3. Zajęcia w grupie zorganizowanej odbywają się w obecności instruktora / trenera, którzy posiadają wymagane uprawnienia.
 4. W trakcie pobytu na pływalni, grupy mają prawo do korzystania z szatni na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, przy czym każdy uczestnik może przebywać w szatni tylko podczas trwania zajęć.
 5. Prowadzący zajęcia ma obowiązek:
 • być obecnym co najmniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć – grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczona na pływalnię,
 • dopilnować, aby uczestnicy pozostawili kurtki w mobilnej szatni dedykowanej dla grup w holu kasowym,
 • dopilnować obowiązkowej zmiany obuwia przez uczestników przed wejściem do strefy szatni,
 • nosić klapki basenowe oraz strój sportowy umożliwiający natychmiastowe wejście do wody,
 • wprowadzić swoją grupę z szatni na pływalnię oraz odprowadzić ją po zakończonych zajęciach,
 • dopilnować, aby uczestnicy dokładnie umyli całe ciało pod prysznicem przed rozpoczęciem zajęć,
 • sprawdzić stan liczbowy uczestników zajęć i potwierdzić go w raporcie, który znajduje się u ratowników,
 • zgłosić niezwłocznie ratownikowi każdy wypadek, który wydarzył się podczas jego zajęć.
 1. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia.
 2. Wejście na trybuny / widownię podczas zajęć szkolnych (w ramach lekcji wychowania fizycznego) jest niedozwolone.
 3. Za bezpieczeństwo osób przebywających na krytej pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia oraz ratownicy, a w pozostałych pomieszczeniach obiektu za zachowanie grupy zorganizowanej odpowiedzialny jest opiekun grupy.
 1. Basen / brodzik dla dzieci jest integralną częścią basenu rekreacyjnego i obowiązują w nim przepisy regulaminu krytej pływalni QARIUM Kępno oraz dodatkowo niniejszego regulaminu korzystania z basenu brodzik dla dzieci.
 2. Każda osoba korzystająca z tej atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem.
 3. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z basenu / brodzika dla dzieci, a QARIUM Kępno nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie QARIUM Kępno, w szczególności z nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu krytej pływalni.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy QARIUM Kępno.
 5. Osoby, które nie przestrzegają postanowień regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie atrakcji wodnej, a w przypadkach rażącego naruszenia regulaminu – wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.
 6. Głębokość zbiornika wynosi od 0,15 do 0,30 m.
 7. Dzieci przebywające w brodziku muszą być pod stałą opieką rodziców / osoby pełnoletniej.
 8. Brodzik wyposażony jest w zjeżdżalnię dla dzieci SŁOŃ.
 9. Zjeżdżalnia jest przeznaczona dla dzieci od 3 lat.
 10. Dzieci mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
 11. Na zjeżdżalni przebywać może tylko jedno dziecko. Zabrania się przebywania na zjeżdżalni dwóch osób w tym samym czasie.
 12. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodkach prowadzących na podest startowy, przepychania, popychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 13. ZABRANIA SIĘ powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych dzieci korzystających ze zjeżdżalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 • wskakiwania na ślizg zjeżdżalni,
 • zjeżdżania na stojąco, tyłem, na brzuchu, na kolanach, a także na plecach / brzuchu głową do przodu,
 • wchodzenia z dołu do góry po ślizgu zjeżdżalni.
 1. Wanny jacuzzi są integralną częścią basenu rekreacyjnego i obowiązują w nich przepisy regulaminu krytej pływalni QARIUM Kępno oraz dodatkowo niniejszego regulaminu korzystania z jacuzzi.
 2. Przed wejściem do wanien jacuzzi należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli.
 3. Wanny dostępne są dla wszystkich użytkowników, posiadających wykupiony wstęp na strefę basenów.
 4. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannach jacuzzi należy dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.
 5. Przed wejściem do wanien należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
 6. Z wanien jacuzzi mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
 7. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 8. Zabrania się korzystania z wanien osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
 9. Za negatywne skutki zdrowotne powstałe w wyniku przebywania w jacuzzi, korzystający odpowiada osobiście oraz na własne ryzyko.
 10. Dzieci do lat 10 mogą przebywać w wannach wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 11. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy QARIUM Kępno. Wszystkie osoby korzystające z wanien są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 13. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z wanien, a w przypadku rażącego naruszania niniejszych przepisów i porządku publicznego, będą wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.
 14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania z jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 1. Wanny jacuzzi są integralną częścią basenu rekreacyjnego i obowiązują w nich przepisy regulaminu krytej pływalni QARIUM Kępno oraz dodatkowo niniejszego regulaminu korzystania z jacuzzi.
 2. Przed wejściem do wanien jacuzzi należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli.
 3. Wanny dostępne są dla wszystkich użytkowników, posiadających wykupiony wstęp na strefę basenów.
 4. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannach jacuzzi należy dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.
 5. Przed wejściem do wanien należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
 6. Z wanien jacuzzi mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
 7. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 8. Zabrania się korzystania z wanien osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
 9. Za negatywne skutki zdrowotne powstałe w wyniku przebywania w jacuzzi, korzystający odpowiada osobiście oraz na własne ryzyko.
 10. Dzieci do lat 10 mogą przebywać w wannach wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 11. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy QARIUM Kępno. Wszystkie osoby korzystające z wanien są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 13. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z wanien, a w przypadku rażącego naruszania niniejszych przepisów i porządku publicznego, będą wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.
 14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania z jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 1. Atrakcja wodna „Rwąca rzeka” jest integralną częścią basenu rekreacyjnego i obowiązują na niej przepisy regulaminu krytej pływalni QARIUM Kępno oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca z tej atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem.
 3. Nieznajomość niniejszego regulaminu oraz instrukcji użytkowania atrakcji wodnej „Rwąca rzeka” nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z niej, a QARIUM Kępno nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika powstałe z przyczyn nieleżących po stronie QARIUM Kępno.
 4. Atrakcja dostępna jest tylko i wyłącznie dla osób umiejących pływać.
 5. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z „Rwącej rzeki” tylko pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
 6. Zabrania się:
 • nurkowania pod lustrem wody,
 • wskakiwania do niecki poza miejscem do tego przeznaczonym,
 • zatrzymywania się wewnątrz niecki,
 • przemieszczania się w kierunku przeciwnym do nurtu rzeki.
 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy QARIUM Kępno.
 2. Osoby, które nie przestrzegają postanowień regulaminu, zostaną poproszone o opuszczenie atrakcji wodnej, a w przypadkach rażącego naruszenia regulaminu – wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.
 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią basenu rekreacyjnego i obowiązują na niej przepisy regulaminu krytej pływalni QARIUM Kępno oraz dodatkowo niniejszego regulaminu zjeżdżalni wodnej ANACONDA.
 2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 3. Zjeżdżalnia jest przeznaczona dla osób dorosłych oraz dla dzieci w wieku powyżej 10 lat.
 4. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa.
 5. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników kompleksu basenów umiejących pływać z wyjątkiem:
 • osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk wysokości,
 • osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia, jak i kobiet w ciąży,
 • osób nie spełniających warunków / wymagań wiekowych zjeżdżalni,
 • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
 1. Na zjeżdżalni istnieje ograniczenie samodzielnego zjeżdżania dla dzieci do lat 10. Mogą one korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką / nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za swoich podopiecznych.
 2. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność – zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 3. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 4. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 5. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
 • kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,
 • kolor czerwony – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.
 1. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest surowo wzbroniony.
 2. ZABRANIA SIĘ powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 • użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
 • rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
 • wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej / zmuszania innych użytkowników do wykonania zjazdu,
 • wykonywania ślizgu parami oraz w grupie,
 • wnoszenia oraz zjeżdżania z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia ciała: ze sprzętem pływackim (deskami, rękawkami, okularkami pływackimi, płetwami itp.), a w szczególności należy zdjąć okulary i biżuterię (zegarki, pierścionki i obrączki, bransoletki, rzemyki, łańcuszki, kolczyki, ozdoby z włosów),
 • używania wszelkich materiałów, środków mogących mieć wpływ na zwiększenie prędkości zjeżdżającego,
 • wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu, zjeżdżania na stojąco, tyłem, na brzuchu, na kolanach, a także głową do przodu,
 • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
 • wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu,
 • korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 1. Zjazd odbywa się pojedynczo. Zabrania się przebywania w ślizgu dwóch osób w tym samym czasie.
 2. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja siedząca lub leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 4. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wodnej wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 5. QARIUM Kępno nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 6. Osoby, które nie przestrzegają postanowień regulaminu zjeżdżalni wodnej, zostaną poproszone o opuszczenie zjeżdżalni, a w przypadkach rażącego naruszenia regulaminu lub porządku publicznego – wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.
 7. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu pływalni lub ratownikom we wskazanej przez nich formie.
 1. Strefa saun jest integralną częścią krytej pływalni QARIUM Kępno (poziom „0”).
 2. Przed wejściem do strefy saun i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 3. Osoby korzystające ze strefy saun przed wejściem są zobowiązane do odczytania swojego paska basenowego na bramce i noszenia go podczas pobytu w saunach.
 4. Osoby do 16-go roku życia mogą przebywać w pomieszczeniach strefy saun wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów.
 5. Korzystanie ze strefy saun przez osoby w wieku poniżej 16 lat, może się odbywać tylko w wyznaczonych przez administrację porach / seansach. Informacje o terminach seansów można uzyskać u obsługi obiektu oraz na stronie internetowej pływalni.
 6. Na terenie strefy saun obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
 7. W strefie saun obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonów komórkowych, tabletów, aparatów fotograficznych i kamer.
 8. Podczas korzystania z saun wykończonych w drewnie (suchych i infrared) konieczne jest używanie ręcznika pod całe ciało i stopy, tak aby uniknąć bezpośredniego kontaktu ciała z drewnianą powierzchnią.
 9. Po wyjściu z saun, przed zanurzeniem się w baseniku z zimną wodą, należy bezwzględnie skorzystać z natrysku.
 10. W pomieszczeniach saun zabrania się biegania, hałasowania oraz zakłócania spokoju innych wypoczywających.
 11. W ramach poprawnej kultury saunowej w obszarze strefy saun nie zaleca się przebywania w strojach kąpielowych. Do okrycia ciała wymagany jest wówczas czysty strój saunowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, taki jak: chusta, pareo, ręcznik, prześcieradło.
 12. W dedykowane dni w saunach i łaźni QARIUM Kępno możliwe będzie przebywanie nago, używając do podłożenia pod siedzenie oraz okrycie ciała ręczników, chust, pareo lub prześcieradeł.
 13. Za rzeczy zagubione lub skradzione, które nie zostały oddane przez klienta przy wejściu do depozytu w kasach basenowych, QARIUM Kępno nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Osoby z problemami zdrowotnymi powinny korzystać z pobytu w strefie saun wyłącznie
  po konsultacji z lekarzem. Za konsekwencje zdrowotne wynikające z przebywania w strefie saun QARIUM Kępno nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń zajmują się wyłącznie pracownicy QARIUM Kępno.
 16. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz niestosujące się do zaleceń obsługi mogą być wyproszone z terenu obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.
 17. Wszystkie uwagi i pytania należy zgłaszać obsłudze strefy saun.
 18. Ewentualne skargi przyjmowane są w formie pisemnej w kasach pływalni.
 1. Impreza urodzinowa z wyjątkiem poczęstunku odbywa się w hali basenowej QARIUM Kępno. Poczęstunek odbywa się w mokrej strefie Restauracji MOKRA FOKA.
 2. Oferta dotyczy organizacji urodzin dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób.
 3. W ramach oferty urodzinowej QARIUM Kępno zapewnia:
  animatora, który jest organizatorem zabaw dla dzieci na hali basenowej, menu do wyboru (jeden z proponowanych zestawów), bilet gratis dla 1 rodzica/opiekuna grupy, który jest obecny wraz z dziećmi podczas przyjęcia w restauracji, dodatkowe 15 minut na przebranie się dla grupy.
 4. Koszt imprezy urodzinowej 400,00 zł lub 550,00 zł zależnie od wybranego zestawu. Podane ceny dotyczą grupy, jest to koszt stały, mniejsza ilość uczestników nie jest równoznaczna z obniżeniem kosztu.
 5. Imprezy urodzinowe organizowane są w weekendy.
 6. Impreza urodzinowa trwa 2 godziny.
 7. Urodziny rozpoczynają się punktualnie o ustalonej godzinie, niezależnie od tego, czy przybyli już wszyscy zaproszeni Goście. 15 minut przed rozpoczęciem imprezy zbiórka w holu głównym.
 8. Rodzic/opiekun ma obowiązek być obecny razem z dziećmi podczas przyjęcia w restauracji. QARIUM Kępno nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione w restauracji bez opieki osoby dorosłej.
 9. Uczestnicy grupy urodzinowej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu ogólnego krytej pływalni .
  Przed rozpoczęciem urodzin obowiązkowo odbywa się rozmowa z instruktorem na temat bezpieczeństwa.
 10. Dzieci uczestniczące w zabawie na basenie powinny mieć ze sobą: strój kąpielowy, klapki i ręcznik .
 11. Rezerwacji terminu imprezy należy dokonać minimum 7 dni przed planowanym terminem urodzin od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 osobiście w biurze administracji, telefonicznie pod numerem 798 422 088 lub e-mailowo biuro.qarium@pk.kepno.pl
 12. Płatności za przyjęcie urodzinowe należy dokonać nie później niż 3 dni przed planowaną imprezą w kasie QARIUM Kępno, bądź przelewem na rachunek bankowy:
  PKO SA 78 1240 6494 1111 0010 8542 8505.
  W tytule przelewu prosimy wpisać : urodziny, data, wybrany zestaw.
 1. Zajęcia organizowane w obiekcie QARIUM Kępno tj. nauka i doskonalenie pływania, aqua aerobik, gimnastyka w wodzie itp. są usługą wykonywaną przez PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.- zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących korzystania z obiektu i jego infrastruktury.
 3. Organizator prowadzi zajęcia w halach basenowych QARIUM Kępno (sportowej i/lub rekreacyjnej).
 4. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik jest zobowiązany:
  1. dokonać wpłaty tytułem uczestnictwa w zajęciach zgodnie z cennikiem pływalni,
  2. posiadaćstrój kąpielowy / kąpielówki, czepek, okularki pływackie, klapki (zależnie od rodzaju zajęć i hali basenowej).
 5. Przed rozpoczęciem zajęć rodzic / opiekun prawny małoletniego uczestnika jest zobowiązanydostarczyć oświadczenie
  o stanie zdrowia dziecka.        
 6. Zajęcia prowadzone są zgodnie z grafikiem aktualizowanym przez Biuro Administracji QARIUM Kępno.
 7. Formułowanie grup uczestników zajęć w zakresienauki i doskonalenia pływania odbywają się pod kątem wieku i umiejętności pływackich uczestników.
 8. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat za zajęcia określone w cenniku na wskazane przez Organizatora konto bankowe lub gotówką w kasie pływalni.
 9. Opłaty za zajęcia należy wnosić najpóźniej:
  1. do dnia, w którym rozpoczyna się cykl zajęć w przypadku wpłaty gotówkowej,
  2. nie później niż 4 dni przed dniem rozpoczęcia zajęć w przypadku płatności przelewem.
 10. W przypadku dokonania opłaty przelewem – w opisie przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć.
 11. Brak w/w opłaty jest równoważny z brakiem możliwości udziału w zajęciach.
 12. Jeżeli klient nie wykorzysta z pełnego pakietu wykupionych zajęć z instruktorem np. z powodu choroby, wyjazdu lub innego zdarzenia losowego ma możliwość skorzystania z basenu sportowego i/lub rekreacyjnego w terminie ważności karnetu.
 13. W przypadku zajęć dla najmłodszych uczestników, rodzic/opiekun prawny ma prawo do wejścia na teren przebieralni basenowej w celu pomocy dziecku przy ubieraniu i suszeniu. Fakt ten rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany każdorazowo zgłosić pracownikowi kasy, który wyda pasek basenowy.
 14. Na terenie przebieralni, rodzica/opiekuna obowiązują takie same zasady zachowaniajak innych użytkowników, dotyczy to przede wszystkim obowiązku zmiany obuwia.
 15. Każdy uczestnik zajęć przed wejściem na halę basenową jest zobowiązany do umycia całego ciała pod natryskiem.
 16. Instruktor prowadzący zajęcia odpowiada za małoletniego uczestnika od momentu odebrania dziecka na hali basenowej do momentu przekazania dziecka rodzicowi/opiekunowi.
 17. Uczestnicyzajęć nie mogą wchodzić do wody podczas nieobecności instruktora.
 18. Zachowanie uczestnika nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego jak i innych uczestników zajęć.
 19. Uczestnik, który swoim niewłaściwym zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć lub nie przestrzega zapisów regulaminów pływalnimoże zostać z nich wyproszony (w przypadku małoletniego uczestnika bezzwłocznie o zdarzeniu zostanie poinformowany rodzic/opiekun).
 20. Skargi i wnioski dotyczące zajęć, w tym pracy instruktora, można zgłaszać pisemnie w książce skarg i wniosków znajdującej się w kasie pływalni.
Skip to content