Deklaracja Dostępności

Projekt Kępno Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Projekt Kepno Sp. z o. o.

Data publikacji strony internetowej: [ 2019-05-01]
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2021-02-01]

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2021-02-01 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Kamil Urbański, e-mail: obiekty.sportowe@pk.kepno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 797 766 611. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Kryta pływalnia QARIUM Kępno: Osobą kontaktową jest: Grzegorz Fras, e-mail: techniczny.qarium@pk.kepno.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 798 422 088. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.

Siedziba Spółki Projekt Kępno Sp. z o. o. :

Siedziba krytej pływalni QARIUM KĘPNO, ul. Sportowa 11, 63-600 Kępno.

1. Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulic Sportowej, w bezpośrednim sąsiedztwie hali widowiskowo-sportowej. Najbliższe przejścia dla pieszych znajdują się przy skrzyżowaniu ul. Sportowej oraz ul. Estkowskiego, nie są one wyposażone w sygnalizację świetlną, ani dźwiękową. Chodnik dla pieszych prowadzący do obiektu nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami nie występują schody czy podjazdy dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych.

Miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio przed wejściem budynku, Najbliższe 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w odległości do 5 metrów od wejścia do budynku. Dojazd na w/w miejsca parkingowe od ul. Sportowej, umiejscowione są bezpośrednio przed budynkiem krytej pływalni QARIUM Kępno – na parkingu.
Nad wejściem głównym do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed wejściem nie ma dzwonka przywołującego pracownika.

2. Wejście do budynku i strefa obsługi

Do budynku od frontu prowadzi: 1 wejście główne i 1 wejście techniczne (tylko dla personelu). Poza tym budynek wyposażony jest w 2 dodatkowe wejścia techniczne w bocznych ścianach i 3 wyjścia (taras, ogród saunowy, basen sportowy).
Wejście główne do budynku składa się z dwóch automatycznych drzwi przesuwnych, dwuskrzydłowych, szklanych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami oraz jest dostępne dla osób na wózku inwalidzkim. Na drzwiach przesuwnych wejścia głównego są umieszczone oznaczenia kierunkowe wskazujące siedzibę biura administracji (poziom „0”). Ponadto, wskazany jest kierunek do holu kasowego i hal basenowych (poziom „I”) gdzie można dotrzeć:
– schodami znajdującymi się po lewej stronie od wejścia głównego, w ilości 9 stopni, 1 spocznika i 12 stopni, schody wyposażone są w poręcz po prawej i lewej stronie schodów;
– funkcjonalną windą osobową przystosowaną do transportu osób niepełnosprawnych. Winda jest wyposażona w system dotykowy alfabetu Braille’a oraz w system dźwiękowy informujący o kierunku jazdy windy. Wejście do windy znajduje się na wprost wejścia głównego. Po przybyciu na poziom I piętra należy udać się w kierunku prawym do punktu kasowego.
Przed wejściem głównym do obiektu nie ma dzwonka przywołującego pracownika. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Poruszanie się psów po obiekcie możliwe jest poza pomieszczeniami przebieralni i hal basenowych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz dostępu do tłumacza języka migowego.
Biuro administracji znajduje się na parterze obiektu, kierując się korytarzem w kierunku prawym od wejścia głównego. Na poziomie „0” znajduje się po lewej stronie od wejścia za fasadą szklaną szatnia siłowni oraz na wprost od wejścia głównego w korytarzu – wejście do siłowni.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – w kierunku prawym od wejścia głównego po przeciwnej stronie biura administracji. Toaleta wyposażona jest w system przyzywowy, drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz, istnieje w niej przestrzeń manewrowa. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski również wyposażona w obustronne poręcze.
W budynku nie ma windy do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo wyjścia ewakuacyjne, zarówno z hal basenowych, jak i z punktu kasowego.
Dodatkowo, na poziomie „I” w holu kasowym po lewej stronie znajduje się za fasadą szklaną restauracja (jedoskrzydłowe szklane drzwi) oraz schody prowadzące na poziom „II” gdzie znajdują się trybuny widowni w hali basenu sportowego.
W obiekcie nie ma możliwości udostępnienia osobom na wózkach inwalidzkich infrastruktury dostępnej w strefie SPA oraz wejścia na górne trybuny widokowe na II piętrze w hali basenu sportowego (wyjątek stanowią trybuny na I piętrze, do których jest pełny dostęp).