Qarium – kryta pływalnia w Kępnie

Regulaminy

  1. Na obiekcie pływalni funkcjonuje: basen sportowy (poziom „1”) z trybunami (w liczbie 208 miejsc siedzących i 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych), basen rekreacyjny wraz atrakcjami wodnymi i torami do nauki pływania (poziom „1”), strefa saun (poziom „0”).
  2. Przed skorzystaniem z oferty krytej pływalni należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem.
  3. Pływalnia jest obiektem ogólnodostępnym, czynnym codziennie w godzinach od 7:00 do 21:15, za wyjątkiem ustalonych przez Prezesa Zarządu Projekt Kępno Sp. z o. o. dni wolnych (tj. okres przerwy technologicznej, wybrane dni świąteczne, np. 01.11, 24.12, 01.01) lub skróconych godzin funkcjonowania w inne dni świąteczne (np. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Sylwester).
  4. Wejście na teren basenów i saun oznacza akceptację zapisów zawartych w regulaminie.
  5. W momencie zakupu biletu klient otrzymuje pasek basenowy (identyfikator z transponderem). Pasek jest jednocześnie kluczem do przypisanej do niego szafki, określonej numerem.
  6. Pasek basenowy upoważnia do korzystania z urządzeń oraz stref znajdujących się na obiekcie, a także pozwala na dokonywanie zakupów w restauracji (bar „mokry”) i podlega rozliczeniu oraz zwrotowi przy wyjściu w kasie.
  7. Czas pobytu i związana z nim opłata, liczona jest od momentu aktywacji paska przy wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu odczytania pamięci transpondera przy wyjściu. Opłata za przekroczenie wykupionego czasu pobytu jest naliczana każdej osobie za każdą rozpoczętą minutę pobytu przekraczającą limit czasowy zgodnie z przyjętym cennikiem.

  *Opuszczenie strefy mokrej obiektu – rozliczenie paska basenowego, po ustalonych godzinach pracy obiektu (do 21:15) może być podstawą do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł.

  1. Do każdego biletu wstępu dodane jest 15 minut gratis – czas na przebranie.
  2. QARIUM Kępno zastrzega sobie prawo do codziennej rezerwacji torów na basenie sportowym / rekreacyjnym na potrzeby grup zorganizowanych.
  3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
  4. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialni są ratownicy i rodzice/opiekunowie prawni małoletnich.
  5. Osoby przebywające na hali basenowej zobowiązane są stosować się do instrukcji i regulaminów korzystania z dostępnych atrakcji, znaków zakazu / nakazu oraz pozostałych rozmieszczonych na obiekcie wskazówek / informacji.
  6. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są podporządkować się ich nakazom i poleceniom.
  7. O każdym wypadku lub zranieniu należy niezwłocznie poinformować ratowników dyżurnych, a w przypadku awarii sprzętu/urządzeń – obsługę krytej pływalni.
  8. Ratownik lub pracownik obsługi może prosić użytkownika o zdjęcie lub nieużywanie dodatkowego sprzętu pływackiego (np. płetwy, deski itp.), jeśli istnieje niebezpieczeństwo, iż przedmioty te mogą stanowić zagrożenie dla innych użytkowników basenu.
  9. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, tj. sportowcy, grupy szkolne, zakłady pracy i inne jednostki organizacyjne, które zgłosiły swój pobyt z wyprzedzeniem i wykupiły bilety wstępu dla grup i/lub korzystają z obiektu według ustalonego rozkładu zajęć na mocy zawartej umowy z Projekt Kępno Sp. z o.o.
  10. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób odbywających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora lub trenera. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 osób, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania w obiekcie. Uczestników pobytu grupowego obowiązuje odrębny REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH i zapisy umowy łączącej ją z Projekt Kępno Sp. z o.o.
  11. Wejście bezpłatne dotyczy:
  • dzieci do 36 miesiąca pozostających pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów,
  • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,
  • weteranów.
  1. Bilet ulgowy przysługuje:
  • dzieciom od 3 do lat 7– bez okazywania dokumentu,
  • młodzieży szkolnej w wieku do 17 roku życia uczniom – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej,
  • osobom powyżej 65. roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji) oraz posiadaczom Karty Seniora od poniedziałku do piątku do godziny 15.00,
  • opiekunom dziecka niepełnosprawnego w wieku do lat 16 przebywającym wraz z dzieckiem – wyłącznie za okazaniem legitymacji lub dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.
  1. Rozliczenie pobytu na basenach oraz w strefie saun musi nastąpić bezwzględnie najpóźniej do godziny 21:15 w kasie basenowej obiektu.
  2. Klienci dokonujący zakupu biletu o godzinie 20:00 lub później, mają obowiązek zakupić zgodnie z cennikiem bilet jednogodzinny bez prawa do zwrotu środków za niewykorzystany czas.
  3. Przy wyjściu klient ma możliwość jednorazowego zatrzymania czasu na 10 minut, po którego przekroczeniu naliczana jest dopłata zgodnie z cennikiem.
  4. Opłata za zakupy / zamówienia w barze „mokrym” dokonywana jest paskiem basenowym, doliczana do pobytu i płatna w kasie przy wyjściu.
  5. Po wydrukowaniu paragonu reklamacje nie będą uwzględniane.
  6. Klient przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed zakupem biletu lub karnetu. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego regulaminu.
  7. Faktury za usługi świadczone przez QARIUM Kępno można otrzymać na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych (paragon za wniesioną opłatę oraz paragon rozliczający usługę) w kasie basenowej w terminie zgodnym z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie.
  8. Na pływalni obowiązuje noszenie:
  • klapek, obowiązkowa zmiana obuwia odbywa się w holu przed kasami, przed wejściem do strefy szatniowej,
  • stroju kąpielowego dla kobiet (jedno lub dwuczęściowego), a dla mężczyzn kąpielówek przylegających do ciała,
  • czepka kąpielowego na basenie sportowym (każdy użytkownik powinien mieć całkowicie schowane włosy).
  1. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno – moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych ani innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni.
  2. Stroje kąpielowe wykonane z materiału zawierającego w składzie ponad 50% tworzywa sztucznego, podczas korzystania ze zjeżdżalni pod wpływem tarcia i podwyższonej temperatury mogą ulec uszkodzeniu, za co QARIUM Kępno nie ponosi odpowiedzialności.

  30 Każdy użytkownik basenu oraz strefy saun przed wejściem do wody jest bezwzględnie zobowiązany umyć starannie całe ciało pod prysznicem przy użyciu ogólnodostępnych lub własnych środków kosmetycznych.

  1. Dla dzieci do lat 3 obowiązkowe jest stosowanie w celach ochronnych jednorazowej pieluchy kąpielowej (dostępne w sklepiku obsługiwanym przez kasjerki).
  2. Zabrania się korzystania z basenu osobom nietrzeźwym, a także takim, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, epilepsję, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi.
  3. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu krążenia, osoby niepełnosprawne, jak również osoby umysłowo chore mogą przebywać na terenie pływalni jedynie pod nadzorem odpowiedniego opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić obsłudze obiektu dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego nadzorem i korzystać z atrakcji na własną odpowiedzialność.
  4. Na terenie obiektu zabrania się:
  • palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych (tut. z wyłączeniem tarasu oraz baru mokrego będącego w zarządzie restauracji),
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,
  • używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony,
  • biegania po strefie basenów (rekreacja / sport), strefie saun oraz na pozostałych obszarach obiektu (korytarze, szatnie, prysznice itd.),
  • wpychania do wody innych użytkowników,
  • wchodzenia na murki / konstrukcje otaczające baseny,
  • skakania do wody z wyłączeniem słupków w hali basenu sportowego, podczas ćwiczeń lub zorganizowanych zajęć,
  • wnoszenia własnych napojów i konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hal basenowych, z wyłączeniem baru mokrego i tarasu,
  • wrzucania do wody wszelkich przedmiotów obcych (np. klapki),
  • niszczenia wyposażenia,
  • hałasowania,
  • wprowadzania zwierząt,
  • zanieczyszczania wody basenowej.
  1. Przy korzystaniu z saun oraz atrakcji wodnych, w tym w szczególności ze zjeżdżalni, należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i do automatycznych sygnalizatorów urządzeń startowych.
  2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w niecce sportowej dzieci i osób nieumiejących pływać.
  3. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.
  4. Oznaczenie TOR SZYBKI na basenie sportowym dotyczy użytkowników pływających szybko (osobą decydującą jest ratownik).
  5. Korzystający z pływalni ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia / uszkodzenia sprzętu oraz wyposażenia.
  6. Za rzeczy zaginione lub skradzione, nie oddane do depozytu, Spółka Projekt Kępno nie ponosi odpowiedzialności. Przedmioty wartościowe, tj. w szczególności pieniądze (poniżej 200 zł), papiery wartościowe, telefony komórkowe, komputery i inne urządzenia przenośne oraz inne cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i biżuteria oraz przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną, powinny zostać oddane na przechowanie do depozytu znajdującego się przy recepcji pływalni. W przypadku utraty, bądź uszkodzenia rzeczy oddanych na przechowanie Zarządca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w art. 846 i następne kodeksu cywilnego. Pozostawienie przedmiotów wskazanych powyżej w depozycie jest płatne. Zarządca może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo, jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu depozytu mają zbyt dużą wartość, lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
  7. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do umieszczania i przechowywania wszystkich swoich rzeczy w wyznaczonych, numerowanych szafkach, prawidłowego zamykania tych szafek i sprawdzania czy pozostawiają je zamknięte, z zastrzeżeniem, iż przedmioty wartościowe powinny być oddane do depozytu recepcji, zgodnie z postanowieniami pkt 40. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w strefie szatni na odzież wierzchnią przy wejściu, poza szafką oraz za rzeczy pozostawione w szafce nieprawidłowo zamkniętej przez użytkownika.
  8. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Administracji obiektu. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie biletowej w holu głównym.
  9. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu pływalni bez prawa zwrotu uiszczonych opłat.
  10. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa, nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do klientów, którzy nie przestrzegają postanowień regulaminu i dokonają wszelkiego rodzaju nadużyć, wykroczeń, przestępstw. Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego na terenie obiektu określa szczegółowo Polityka monitoringu wizyjnego w Projekt Kępno Sp. z o. o.
  11. Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej na terenie QARIUM Kępno, w tym również udzielania prywatnej nauki pływania bez uzyskania pisemnej zgody Prezesa Zarządu Spółki Projekt Kępno. W szczególności zabrania się handlu biletami wstępu przez osoby nieupoważnione.
  12. Zasady zachowania się i korzystania ze strefy saun określają odrębne regulaminy i instrukcje.
  13. Szczegółowe zasady korzystania z atrakcji oraz urządzeń dostępnych w obiekcie określają instrukcje korzystania umiejscowione na hali basenowej.
  14. Zarządca nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu pływalni.
  15. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.06.2023 r.

 

Przyjęty na mocy Zarządzenia nr 12a/2023 Prezesa Zarządu PROJEKT Kępno Sp. z o.o. z dnia 01.06.2023 r.

 

 

 1. Przed wejściem na strefę basenów należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem krytej pływalni QARIUM Kępno.
 2. Grupa zorganizowana może liczyć ponad 15 osób. Na każde 15 osób wymagany jest jeden opiekun (nie dotyczy zajęć wychowania fizycznego).
 3. Zajęcia w grupie zorganizowanej odbywają się w obecności instruktora / trenera, którzy posiadają wymagane uprawnienia.
 4. W trakcie pobytu na pływalni, grupy mają prawo do korzystania z szatni na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, przy czym każdy uczestnik może przebywać w szatni tylko podczas trwania zajęć.
 5. Prowadzący zajęcia ma obowiązek:
 • być obecnym co najmniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć – grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczona na pływalnię,
 • dopilnować, aby uczestnicy pozostawili kurtki w mobilnej szatni dedykowanej dla grup w holu kasowym,
 • dopilnować obowiązkowej zmiany obuwia przez uczestników przed wejściem do strefy szatni,
 • nosić klapki basenowe oraz strój sportowy umożliwiający natychmiastowe wejście do wody,
 • wprowadzić swoją grupę z szatni na pływalnię oraz odprowadzić ją po zakończonych zajęciach,
 • dopilnować, aby uczestnicy dokładnie umyli całe ciało pod prysznicem przed rozpoczęciem zajęć,
 • sprawdzić stan liczbowy uczestników zajęć i potwierdzić go w raporcie, który znajduje się u ratowników,
 • zgłosić niezwłocznie ratownikowi każdy wypadek, który wydarzył się podczas jego zajęć.
 1. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia.
 2. Wejście na trybuny / widownię podczas zajęć szkolnych (w ramach lekcji wychowania fizycznego) jest niedozwolone.
 3. Za bezpieczeństwo osób przebywających na krytej pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia oraz ratownicy, a w pozostałych pomieszczeniach obiektu za zachowanie grupy zorganizowanej odpowiedzialny jest opiekun grupy.
 1. Basen / brodzik dla dzieci jest integralną częścią basenu rekreacyjnego i obowiązują w nim przepisy regulaminu krytej pływalni QARIUM Kępno oraz dodatkowo niniejszego regulaminu korzystania z basenu brodzik dla dzieci.
 2. Każda osoba korzystająca z tej atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem.
 3. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z basenu / brodzika dla dzieci, a QARIUM Kępno nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie QARIUM Kępno, w szczególności z nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu krytej pływalni.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy QARIUM Kępno.
 5. Osoby, które nie przestrzegają postanowień regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie atrakcji wodnej, a w przypadkach rażącego naruszenia regulaminu – wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.
 6. Głębokość zbiornika wynosi od 0,15 do 0,30 m.
 7. Dzieci przebywające w brodziku muszą być pod stałą opieką rodziców / osoby pełnoletniej.
 8. Brodzik wyposażony jest w zjeżdżalnię dla dzieci SŁOŃ.
 9. Zjeżdżalnia jest przeznaczona dla dzieci od 3 lat.
 10. Dzieci mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
 11. Na zjeżdżalni przebywać może tylko jedno dziecko. Zabrania się przebywania na zjeżdżalni dwóch osób w tym samym czasie.
 12. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodkach prowadzących na podest startowy, przepychania, popychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 13. ZABRANIA SIĘ powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych dzieci korzystających ze zjeżdżalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 • wskakiwania na ślizg zjeżdżalni,
 • zjeżdżania na stojąco, tyłem, na brzuchu, na kolanach, a także na plecach / brzuchu głową do przodu,
 • wchodzenia z dołu do góry po ślizgu zjeżdżalni.
 1. Wanny jacuzzi są integralną częścią basenu rekreacyjnego i obowiązują w nich przepisy regulaminu krytej pływalni QARIUM Kępno oraz dodatkowo niniejszego regulaminu korzystania z jacuzzi.
 2. Przed wejściem do wanien jacuzzi należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli.
 3. Wanny dostępne są dla wszystkich użytkowników, posiadających wykupiony wstęp na strefę basenów.
 4. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannach jacuzzi należy dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.
 5. Przed wejściem do wanien należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
 6. Z wanien jacuzzi mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
 7. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 8. Zabrania się korzystania z wanien osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
 9. Za negatywne skutki zdrowotne powstałe w wyniku przebywania w jacuzzi, korzystający odpowiada osobiście oraz na własne ryzyko.
 10. Dzieci do lat 10 mogą przebywać w wannach wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 11. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy QARIUM Kępno. Wszystkie osoby korzystające z wanien są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 13. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z wanien, a w przypadku rażącego naruszania niniejszych przepisów i porządku publicznego, będą wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.
 14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania z jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 1. Wanny jacuzzi są integralną częścią basenu rekreacyjnego i obowiązują w nich przepisy regulaminu krytej pływalni QARIUM Kępno oraz dodatkowo niniejszego regulaminu korzystania z jacuzzi.
 2. Przed wejściem do wanien jacuzzi należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli.
 3. Wanny dostępne są dla wszystkich użytkowników, posiadających wykupiony wstęp na strefę basenów.
 4. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannach jacuzzi należy dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.
 5. Przed wejściem do wanien należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
 6. Z wanien jacuzzi mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
 7. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 8. Zabrania się korzystania z wanien osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
 9. Za negatywne skutki zdrowotne powstałe w wyniku przebywania w jacuzzi, korzystający odpowiada osobiście oraz na własne ryzyko.
 10. Dzieci do lat 10 mogą przebywać w wannach wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 11. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy QARIUM Kępno. Wszystkie osoby korzystające z wanien są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 13. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z wanien, a w przypadku rażącego naruszania niniejszych przepisów i porządku publicznego, będą wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.
 14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania z jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 1. Atrakcja wodna „Rwąca rzeka” jest integralną częścią basenu rekreacyjnego i obowiązują na niej przepisy regulaminu krytej pływalni QARIUM Kępno oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca z tej atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem.
 3. Nieznajomość niniejszego regulaminu oraz instrukcji użytkowania atrakcji wodnej „Rwąca rzeka” nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z niej, a QARIUM Kępno nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika powstałe z przyczyn nieleżących po stronie QARIUM Kępno.
 4. Atrakcja dostępna jest tylko i wyłącznie dla osób umiejących pływać.
 5. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z „Rwącej rzeki” tylko pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
 6. Zabrania się:
 • nurkowania pod lustrem wody,
 • wskakiwania do niecki poza miejscem do tego przeznaczonym,
 • zatrzymywania się wewnątrz niecki,
 • przemieszczania się w kierunku przeciwnym do nurtu rzeki.
 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy QARIUM Kępno.
 2. Osoby, które nie przestrzegają postanowień regulaminu, zostaną poproszone o opuszczenie atrakcji wodnej, a w przypadkach rażącego naruszenia regulaminu – wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.
 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią basenu rekreacyjnego i obowiązują na niej przepisy regulaminu krytej pływalni QARIUM Kępno oraz dodatkowo niniejszego regulaminu zjeżdżalni wodnej ANACONDA.
 2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 3. Zjeżdżalnia jest przeznaczona dla osób dorosłych oraz dla dzieci w wieku powyżej 10 lat.
 4. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa.
 5. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników kompleksu basenów umiejących pływać z wyjątkiem:
 • osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk wysokości,
 • osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia, jak i kobiet w ciąży,
 • osób nie spełniających warunków / wymagań wiekowych zjeżdżalni,
 • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
 1. Na zjeżdżalni istnieje ograniczenie samodzielnego zjeżdżania dla dzieci do lat 10. Mogą one korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką / nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za swoich podopiecznych.
 2. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność – zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 3. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 4. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 5. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
 • kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,
 • kolor czerwony – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.
 1. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest surowo wzbroniony.
 2. ZABRANIA SIĘ powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 • użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
 • rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
 • wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej / zmuszania innych użytkowników do wykonania zjazdu,
 • wykonywania ślizgu parami oraz w grupie,
 • wnoszenia oraz zjeżdżania z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia ciała: ze sprzętem pływackim (deskami, rękawkami, okularkami pływackimi, płetwami itp.), a w szczególności należy zdjąć okulary i biżuterię (zegarki, pierścionki i obrączki, bransoletki, rzemyki, łańcuszki, kolczyki, ozdoby z włosów),
 • używania wszelkich materiałów, środków mogących mieć wpływ na zwiększenie prędkości zjeżdżającego,
 • wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu, zjeżdżania na stojąco, tyłem, na brzuchu, na kolanach, a także głową do przodu,
 • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
 • wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu,
 • korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 1. Zjazd odbywa się pojedynczo. Zabrania się przebywania w ślizgu dwóch osób w tym samym czasie.
 2. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja siedząca lub leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 4. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wodnej wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 5. QARIUM Kępno nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 6. Osoby, które nie przestrzegają postanowień regulaminu zjeżdżalni wodnej, zostaną poproszone o opuszczenie zjeżdżalni, a w przypadkach rażącego naruszenia regulaminu lub porządku publicznego – wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.
 7. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu pływalni lub ratownikom we wskazanej przez nich formie.
 1. Strefa saun jest integralną częścią krytej pływalni QARIUM Kępno (poziom „0”).
 2. Przed wejściem do strefy saun i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 3. Osoby korzystające ze strefy saun przed wejściem są zobowiązane do odczytania swojego paska basenowego na bramce i noszenia go podczas pobytu w saunach.
 4. Osoby do 16-go roku życia mogą przebywać w pomieszczeniach strefy saun wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów.
 5. Korzystanie ze strefy saun przez osoby w wieku poniżej 16 lat, może się odbywać tylko w wyznaczonych przez administrację porach / seansach. Informacje o terminach seansów można uzyskać u obsługi obiektu oraz na stronie internetowej pływalni.
 6. Na terenie strefy saun obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
 7. W strefie saun obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonów komórkowych, tabletów, aparatów fotograficznych i kamer.
 8. Podczas korzystania z saun wykończonych w drewnie (suchych i infrared) konieczne jest używanie ręcznika pod całe ciało i stopy, tak aby uniknąć bezpośredniego kontaktu ciała z drewnianą powierzchnią.
 9. Po wyjściu z saun, przed zanurzeniem się w baseniku z zimną wodą, należy bezwzględnie skorzystać z natrysku.
 10. W pomieszczeniach saun zabrania się biegania, hałasowania oraz zakłócania spokoju innych wypoczywających.
 11. W ramach poprawnej kultury saunowej w obszarze strefy saun nie zaleca się przebywania w strojach kąpielowych. Do okrycia ciała wymagany jest wówczas czysty strój saunowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, taki jak: chusta, pareo, ręcznik, prześcieradło.
 12. W dedykowane dni w saunach i łaźni QARIUM Kępno możliwe będzie przebywanie nago, używając do podłożenia pod siedzenie oraz okrycie ciała ręczników, chust, pareo lub prześcieradeł.
 13. Za rzeczy zagubione lub skradzione, które nie zostały oddane przez klienta przy wejściu do depozytu w kasach basenowych, QARIUM Kępno nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Osoby z problemami zdrowotnymi powinny korzystać z pobytu w strefie saun wyłącznie
  po konsultacji z lekarzem. Za konsekwencje zdrowotne wynikające z przebywania w strefie saun QARIUM Kępno nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń zajmują się wyłącznie pracownicy QARIUM Kępno.
 16. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz niestosujące się do zaleceń obsługi mogą być wyproszone z terenu obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.
 17. Wszystkie uwagi i pytania należy zgłaszać obsłudze strefy saun.
 18. Ewentualne skargi przyjmowane są w formie pisemnej w kasach pływalni.
 1. Impreza urodzinowa z wyjątkiem poczęstunku odbywa się w hali basenowej QARIUM Kępno. Poczęstunek odbywa się w mokrej strefie Restauracji BERTO.
 2. Oferta dotyczy organizacji urodzin dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób.
 3. W ramach oferty urodzinowej QARIUM Kępno zapewnia:
  animatora, który jest organizatorem zabaw dla dzieci na hali basenowej, menu do wyboru (jeden z proponowanych zestawów), bilet gratis dla 1 rodzica/opiekuna grupy, który jest obecny wraz z dziećmi podczas przyjęcia w restauracji, dodatkowe 15 minut na przebranie się dla grupy.
 4. Koszt imprezy urodzinowej 500,00 zł lub 700,00 zł zależnie od wybranego zestawu. Podane ceny dotyczą grupy, jest to koszt stały, mniejsza ilość uczestników nie jest równoznaczna z obniżeniem kosztu.
 5. Imprezy urodzinowe organizowane są w weekendy.
 6. Impreza urodzinowa trwa 2 godziny.
 7. Urodziny rozpoczynają się punktualnie o ustalonej godzinie, niezależnie od tego, czy przybyli już wszyscy zaproszeni Goście. 15 minut przed rozpoczęciem imprezy zbiórka w holu głównym.
 8. Rodzic/opiekun ma obowiązek być obecny razem z dziećmi podczas przyjęcia w restauracji. QARIUM Kępno nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione w restauracji bez opieki osoby dorosłej.
 9. Uczestnicy grupy urodzinowej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu ogólnego krytej pływalni .
  Przed rozpoczęciem urodzin obowiązkowo odbywa się rozmowa z instruktorem na temat bezpieczeństwa.
 10. Dzieci uczestniczące w zabawie na basenie powinny mieć ze sobą: strój kąpielowy, klapki i ręcznik .
 11. Rezerwacji terminu imprezy należy dokonać minimum 7 dni przed planowanym terminem urodzin od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 osobiście w biurze administracji, telefonicznie pod numerem 798 422 088 lub e-mailowo biuro.qarium@pk.kepno.pl
 12. Płatności za przyjęcie urodzinowe należy dokonać nie później niż 3 dni przed planowaną imprezą w kasie QARIUM Kępno, bądź przelewem na rachunek bankowy:
  PKO SA 78 1240 6494 1111 0010 8542 8505.
  W tytule przelewu prosimy wpisać : urodziny, data, wybrany zestaw.
 1. Zajęcia organizowane w obiekcie QARIUM Kępno, tj.:
 2. oswajanie z wodą (zajęcia pn. BABY SWIM),
 3. nauka i doskonalenie pływania (zajęcia pn. SWIM dla dzieci i dorosłych, indywidulane lub grupowe) ,
 4. treningi przygotowujące do wydarzeń sportowych (Sekcja pływacka, grupa MASTERS),
 5. Aqua Aerobik,
 6. gimnastyka w wodzie, itp.

 

są usługami świadczonymi przez PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o. – zwaną dalej “Organizatorem”. Usługi te realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę zatrudnioną przez Organizatora  na mocy umów zlecenia (tut. instruktorzy, trenerzy, fizjoterapeuci, animatorzy).

 1. Zgłoszenia do uczestnictwa w zajęciach a) – c) przyjmowane są wyłącznie przez formularze online na stronie internetowej obiektu https://kepno-qarium.pl/ w zakładce NAUKA PŁYWANIA. Ekran dotykowy z dostępem do internetu i ww. formularzy znajduje się także w holu kasowym krytej pływalni.
 2. Zapisy na zajęcia grupowe a)-c) oraz ich kompleksowa obsługa odbywa się przez platformę Sportsmanago.
 3. Formułowanie grup uczestników zajęć sportowych w zakresie nauki i doskonalenia pływania odbywa się przy uwzględnieniu wieku i umiejętności pływackich uczestników, ale i oczekiwań uczestników w zakresie terminu (tj. dni tygodnia, weekend, godziny dostępności instruktorów) oraz osób prowadzących zajęcia.
 4. Uczestnik każdego z zajęć sportowych jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i pozostałych regulaminów dotyczących korzystania z obiektu krytej pływalni i jej infrastruktury, a także zapisów łączącej strony umowy na świadczenie usługi.
 5. Organizator prowadzi zajęcia sportowe w halach basenowych QARIUM Kępno (sportowej i/lub rekreacyjnej). Ich długość i częstotliwość uzależniona jest od rodzaju zajęć, tj.:

– 30 minut pracy z instruktorem, raz w tygodniu (Baby Swim),

– 45 minut pracy z instruktorem, raz w tygodniu (SWIM, grupowe i indywidualne),

– 90 minut pracy z instruktorem, 3-2 razy w tygodniu (sekcja pływacka).

Do ww. czasu w zależności od zajęć doliczone jest 15 minut na przebranie i wysuszenie oraz ekstra czas wolny w wodzie, którego długość określa umowa zawierana z uczestnikiem.

 1. Zajęcia sportowe w wodzie odbywają się zawsze w obecności instruktora.
 2. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć sportowych uczestnik zajęć jest zobowiązany:
 4. a) zawrzeć online umowę na korzystanie z wybranych zajęć w zakresie oswajania z wodą, nauki czy doskonalenia pływania wraz z deklaracją braku przeciwskazań do udziału w zajęciach (w przypadku małoletnich umowy zawierają rodzice / opiekunowie prawni),
 5. b) wyrazić wymagane zgody (w tym na przetwarzanie i przechowywanie danych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć do celów promocyjnych),
 6. c) dokonać wpłaty tytułem uczestnictwa w wybranych zajęciach zgodnie z aktualnym cennikiem pływalni (w tym nabyć karnet) – płatność za cały rok szkolny lub stałe raty, które wygeneruje system Sportsmanago,
 7. d) posiadać stój kąpielowy/kąpielówki, klapki, czepek i okularki pływackie (zależne od rodzaju zajęć sportowych i hali basenowej)
 8. e) nosić na ręku opaskę identyfikującą uczestnika konkretnych zajęć, którą otrzyma w kasach.
 9. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach, uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym Organizatora zajęć (tel. 668 119 787 wew. 5, e-mail: sekretariat@pk.kepno.pl). Przed ponownym rozpoczęciem zajęć rodzic/opiekun prawny małoletniego uczestnika zobowiązany będzie dostarczyć nowe oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
 10. Zajęcia sportowe prowadzone są zgodnie z kalendarzem aktualizowanym przez obsługę QARIUM Kępno na platformie SportsManago.
 11. Nieobecność na zajęciach grupowych można zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed zajęciami wyłącznie za pomocą platformy Sportsmanago. Każdy kurs ma określony limit dla nieobecności na zajęciach (kwestię tę regulują zapisy umowy).
 12. Za nieobecność nie zgłoszoną w systemie i w zawitym terminie, a także za nieobecności poza limitem określonym umową nie przewiduje się zwrotu kosztów.
 13. Tylko w przypadku zgłoszenia nieobecności mieszczącej się w limicie, a także w myśl pkt. 12, Uczestnik ma prawo do:

–  zachowania środków na karnecie za zajęcia, w których nie mógł wziąć udziału i wykorzystania ich np. tytułem wstępu na basen w terminie ważności karnetu lub

– odrobienia zajęć* (tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc w innych grupach, ww. dostępność będzie widoczna w koncie rodzica na platformie Sportsmanago),

– odrobienie zajęć możliwe jest tylko w okresie trwania kursu

*z uwagi na częstotliwość zajęć (3 lub 2 razy w tygodniu) z możliwości odrobienia zajęć wyłączeni są uczestnicy SEKCJI PŁYWACKIEJ.  

 1. Chęć odrobienia zajęć (dotyczy tylko zajęć BABY SWIM, SWIM dla dzieci i dorosłych) należy zgłosić na platformie Sportsmanago wskazując datę i godzinę grupy, do której uczestnik dołączy, a w której było wolne miejsce (zachowujemy przyjęty dla rodzaju zajęć limit osób w grupach). W przypadku braku miejsc w innych grupach, koszt nieodrobionych zajęć pokrywa uczestnik kursu.
 2. Płatność za kurs dokonywana jest „z góry” za cały kurs lub w stałych comiesięcznych ratach wygenerowanych przez system i zgodnie z zapisami umowy.
 3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za zajęcia (zasilania środkami karnetu) zgodnie z obowiązującym cennikiem i harmonogramem płatności. Za zajęcia grupowe płatności wnoszone są wyłącznie online (PRZELEWY24). Za zajęcia indywidualne – płatność w kasie pływalni.
 4. Opłaty za zajęcia sportowe należy wnosić najpóźniej:
 5. a) przed rozpoczęciem kursu (całość opłaty lub pierwszą wpłatę miesięczną za kurs grupowy),
 6. b) do każdego 25-go dnia miesiąca (należność za kolejny miesiąc).
 7. Uczestnikom kursu wydawane są dedykowane karnety wstępu na zajęcia (koszt wydania karnetu ponosi uczestnik, wynosi on 15 zł). Wchodząc na zajęcia bezwzględnie trzeba okazać się w kasie karnetem, który ewidencjonuje korzystanie z usługi w systemie SportManago (czytnik w kasach).
 8. Brak dokonania / uzupełnienia (dotyczy płatności ratalnych) opłat za udział w zajęciach zgodnie z pkt. 15 jest równoważny z brakiem możliwości wzięcia w nich udziału. Karnet będzie nieaktywny.
 9. W przypadku zajęć sportowych dla najmłodszych uczestników, jeden z rodziców/opiekunów prawnych ma prawo do wejścia na teren przebieralni basenowej w celu pomocy dziecku i suszeniu. Fakt ten rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany każdorazowo zgłosić pracownikowi kasy, który wyda pasek basenowy. Na przebranie Uczestnikowi przysługuje zawsze 15 minut bez pomiaru czasu.
 10. Na terenie przebieralni, rodzica/opiekuna obowiązują takie same zasady zachowania jak innych użytkowników, dotyczy to przede wszystkim obowiązku zmiany obuwia.
 11. Każdy uczestnik zajęć sportowych przed wejściem na halę basenową jest zobowiązany do umycia całego ciała pod natryskiem.
 12. Instruktor/ trener prowadzący zajęcia sportowe odpowiada za małoletniego uczestnika od momentu odebrania dziecka na hali basenowej do momentu przekazania dziecka rodzicowi/opiekunowi po zakończonych zajęciach. Czas wolny w wodzie po zajęciach odbywa się już wyłącznie pod nadzorem rodzica / opiekuna prawnego.
 13. W przypadku zajęć indywidualnych i grupowych instruktor/trener zobligowany jest do ich ewidencjonowania w kasach krytej pływalni.
 14. Zachowanie uczestnika zajęć nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego, jak i innych uczestników zajęć sportowych.
 15. Uczestnik zajęć, który swoim niewłaściwym zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć sportowych lub nie przestrzega zapisów regulaminów pływalni może zostać z nich wyproszony (w przypadku małoletniego uczestnika bezzwłocznie o zdarzeniu zostanie poinformowany rodzic/opiekun).
 16. Skargi i wnioski dotyczące zajęć sportowych, w tym pracy instruktora/trenera, można zgłaszać pisemnie w książce skarg i wniosków znajdującej się w kasach kasie pływalni lub drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat@pk.kepno.pl) najlepiej bezzwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.
 17. Zakupując usługę polegającą na nauce czy doskonaleniu pływania organizowaną przez Spółkę PROJKET Kępno Sp. z o.o. ich Uczestnik/Opiekun uczestnika potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje w pełni powyższy regulamin.

 

Regulamin wchodzi w życie od dnia 17.08.2023 r.

ZARZĄDZENIE nr 17a/2023 Prezesa Zarządu PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o. z dnia 17.08.2023 r.

 1. Bezpieczne korzystanie z kuli wodnej wymaga asysty ratowników lub obsługi technicznej. Dostępność do atrakcji ma miejsce w terminach i lokalizacji (niecka basenu rekreacyjnego lub sportowego) określonych przez kierownictwo obiektu krytej pływalni QARIUM Kępno.
 2. Korzystanie z kuli wodnej jest bezpłatne dla klientów obiektu, w dniach wyznaczonych przez zarząd Projekt Kępno Sp. z o.o.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Qarium Kępno zastrzega sobie prawo niezapowiedzianego odwołania usługi lub przeniesienia usługi z basenu rekreacyjnego na basen sportowy.
 4. Korzystanie z kul wodnych dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, dzieci powyżej 6 roku życia i dorosłych o maksymalnej wadze do 180 kg.
 5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z kul wodnych wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich i przy zachowaniu asysty obsługi krytej pływalni.
 6. Bilet wstępu na basen uprawnia do maksymalnie dwukrotnego skorzystania z atrakcji podczas pobytu na basenie. Szacunkowy czas jednokrotnego korzystania z atrakcji to 5-10 minut, w zależności od indywidualnych preferencji uczestnika ( ilość powietrza przy standardowym użytkowaniu szacunkowo wystarcza na 15-20 minut dla osoby dorosłej ).
 7. Z jednej kuli wodnej może korzystać tylko jedna osoba.
 8. Przed wejściem do kuli wodnej korzystający muszą zdjąć zegarki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty i bezwzględnie zastosować się do uwag pracownika QARIUM Kępno odpowiedzialnego za nadzór nad atrakcją.
 9. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach dot. kul wodnych tj. nieszczelnościach, dziurach, przetarciach itp. należy natychmiast powiadomić osobę obsługującą kule wodne lub najbliższego ratownika.
 10. Osobą decydującą o możliwości skorzystania z atrakcji jest ratownik lub osoba obsługująca kulę.
 11. Przed udziałem w zabawie Klient deklaruje, że jego stan zdrowia pozwala na skorzystanie z oferowanych usług i nie występują u niego jakichkolwiek przeciwwskazania zdrowotne. Deklarację tę potwierdza własnoręcznym podpisem.
 12. Przy użytkowaniu z kuli wodnej zabrania się:
  • wstępu do nich osobom, które spożywały alkohol, środki odurzające, itp.,
  • korzystania osobom w ciąży,
  • zabawy w ciemności (tj. w przypadku nagłego wyłączenia energii elektrycznej),
  • klientom obserwującym atrakcje zabrania się przepływania pod kulą wodną,
  • innych zachowań, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
  • wykorzystywania kuli wodnej niezgodnie z jej przeznaczeniem
 13. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 14. Osoby korzystające z kul wodnych obowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu głównego obowiązującego na terenie krytej pływalni Qarium Kępno.
 15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu krytej pływalni Qarium Kępno bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.
 16. Skargi, uwagi i wnioski można zgłaszać kierownikowi działu sprzedaży krytej pływalni Qarium Kępno na adres kierownik.qarium@pk.kepno.pl lub pracownikowi obecnemu na Pływalni.

Regulamin wchodzi w życie dnia 29.04.2024 r.

Skip to content