DANE UCZESTNIKA
    Imię

    KATEGORIA

    DANE ZGŁASZAJĄCEGO

    Oświadczam, że nie są mi znane przeciwwskazania zdrowotne lub inne do uczestnictwa w zawodach.

    Oświadczam w imieniu własnym / zgłoszonego przeze mnie uczestnika, że zapoznałam(em) się z Regulaminem oraz cennikiem i akceptuję przedstawione warunki.