test5

Dodaj tu swój tekst nagłówka

  DANE DZIECKA (UCZESTNIKA ZAWODÓW)
  Imię

  Kategoria zawodów

  DANE ZGŁASZAJĄCEGO (RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO)

  Oświadczam, że nie są mi znane przeciwwskazania zdrowotne lub inne do uczestnictwa w zawodach sportowych zgłoszonego dziecka.

  Oświadczam w imieniu własnym / zgłoszonego przeze mnie uczestnika, że zapoznałam(em) się z regulaminem zawodów i akceptuję przedstawione warunki.